Kjemisk arbeidsmiljø (målinger og informasjon)

For å forebygge sykdom og skade forårsaket av påvirkning fra skadlige stoffer i arbeidsmiljøet må det drives systematisk arbeid i forhold til dette. Ofte vet ikke bedriften hvor store konsentrasjoner av ulike helsefarlige stoffer som finnes i arbeidsluften. Noen ganger kan man med sikkerhet si at det er godt under Arbeidstilsynets normer (best nr 361) uten å gjøre målinger, men i de fleste tilfeller må bedriften gjøre målinger for å kunne dokumentere at konsentrasjonen er under norm. De ansatte har i denne forbindelsen krav på informasjon om mulig helserisko i arbeidsmiljøet (jf § 14 i Arbeidsmiljøloven).

Arsana sine yrkeshygienikere har god erfaring i å utføre målinger etter de standarder som gjelder. De har også erfaring i å kartlegge problemerområder og gi råd i forhold til mulige tiltak for å redusere helserisikoen. I tillegg bistår vi bedriften i å gi tilbakemelding til de ansatte etter at vi har gjort en kartlegging.

Arsana har det meste av prøvetakningsutstyr som trengs for å utføre målinger, men når det gjelder kjemisk arbeidsmiljø må det sendes inn prøver til analyse ved et laboratorier. Arsana bruker da laboratorier som er speilalister innen analyser av prøver fra arbeidsmiljø. Bedriftene må selv betale for analysene. Arsana skriver rapport i etterkant, med forslag til mulige tiltak.

Laboratorier Arsana bruker:

Yrkeshygieniker/ HMS Ingeniør


Anne Christine Børjesson
Martin Hole

Arbeider med risikovurderinger innen helsefare, identifikasjon av kjemisk/fysisk helsefare og HMS-revisjon.

Kontaktperson: Martin Hole

Telefon: 9518 5332